Identiteit


De Michiel de Ruyter is een openbare basisschool. Wij staan voor openbaar onderwijs omdat we vinden dat iedereen welkom is op school: elke leerling en iedere medewerker, ongeacht afkomst, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, politieke voorkeur of seksuele geaardheid. Wij vormen een gemeenschap die werkt vanuit de normen en waarden die in de Nederlandse democratische samenleving centraal staan. Daarom willen we iedereen - medewerkers, ouders en leerlingen - betrekken bij het onderwijsproces. Ontmoeting en dialoog spelen een grote rol. We zijn nieuwsgierig naar elkaars achtergronden en opvattingen en stellen de ene zienswijze niet boven de andere. Wij zien iedereen als gelijkwaardig en zien verschillen als een verrijking. Onze openbare identiteit kleurt ook onze visie op burgerschap. Wij vinden dat het een taak van de school is om kinderen voor te bereiden op hun latere deelname en bijdrage als respectvolle, betrokken wereldburgers aan een duurzame samenleving. Ook om die reden zorgen we ervoor dat kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met verschillende overtuigingen, godsdiensten en culturen. Door alle kinderen toegang te bieden tot goed onderwijs, dragen we eraan bij dat zij gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen.