Ondersteuning


De Michiel de Ruyterschool heeft voor het onderwijs een ondersteuningsprofiel opgesteld waarin staat welke basis-, breedte- en dieptezorg kan worden verleend; welke mogelijkheden (speciale) onderwijsbehoeften.

De Intern Begeleiders (IB-ers) coördineren de leerlingenondersteuning en begeleiden de leerkrachten bij het vormgeven daarvan. Ook onderhouden de IB-ers contact met instanties van buitenaf.
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Hij/zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Hij/zij voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.

Wij maken deel uit van het samenwerkingsverband Amstelronde, dat de bovenschoolse leerlingondersteuning coördineert. Van dat samenwerkingsverband maken ook de twee Amstelveense scholen voor speciaal basisonderwijs deel uit.

Klik hier voor het ondersteuningsprofiel.