Medezeggenschapsraad

Rol van de Medezeggenschapsraad (MR)
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit personeel en ouders van de school. De leden worden gekozen door ouders en personeel van de school.

Betrokkenheid schoolbeleid
Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de MR mee. Er wordt door de school advies en/of instemming gevraagd over verschillende onderwerpen voordat er een besluit genomen wordt. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Onder ons bestuur (Amstelwijs) vallen meerdere scholen. Daarom is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad praat mee over het beleid van het schoolbestuur dat voor alle scholen geldt. De leden van de GMR bestaan ook uit ouders en personeel.

Vertegenwoordiger van achterban
De leden van de MR worden gekozen door alle ouders of personeel van de school. Leden van de MR vertegenwoordigen hiermee hun eigen achterban.

Bevorderen openheid
De MR oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de MR in onderling overleg in de school met zo veel mogelijk betrokkenen. De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de wet medezeggenschap scholen (WMS).

De MR
- bevordert openheid en onderling overleg in de school
- waakt tegen discriminatie en gelijke behandeling
- doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.

Samenstelling MR Michiel de Ruyterschool
Pam Baauw (ouderlid, voorzitter), Francoise Oud (ouderlid), Mark Geijssel (ouderlid), Sandra Maars (personeelslid), Caroline Melis (personeelslid), Wietske Tijssen (personeelslid).
Carolien Marbus en Jacqueline Perelaer (personeel) en Francoise Oud (ouder) bezoeken de vergaderingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Het reglement Medezeggenschap Openbaar Onderwijs kunt u hier downloaden. De vergaderingen zijn openbaar en worden in de Nieuwsbrief aangekondigd en staan in de schoolkalender. 

de notulen 


Schooljaar 2020 - 2021

Jaarverslag MR schooljaar 2019/2020

Het e-mailadres van de Medezeggenschapsraad is mr@obs-michielderuyter.nl