"Vrienden van de Michiel de Ruyterschool"
 
Wie en wat is de Stichting?
De Stichting Vrienden van de Michiel de Ruyterschool is op 5 juli 2001 bij notariële akte opgericht. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft plaats gevonden onder nummer 34159270. Het bestuur van de Stichting bestaat op dit moment uit vijf leden, waaronder de directeur van de basisschool, Ben Wilshaus. Daarnaast maken een lid van het onderwijsteam Wim van Dam en drie ouders Liesbeth de Leth, Eric Verbeek (penningmeester) en Corrie van Benthem (secretaris). deel uit van het bestuur. Het bestuur draagt zorg voor verbinding met de medezeggenschapsraad.
 
Wat wil de Stichting Vrienden van de Michiel de Ruyterschool?
De Stichting Vrienden van de Michiel de Ruyterschool heeft als doel het bevorderen van de belangen van de Michiel de Ruyterschool en haar leerlingen, bijdragen aan door de school te maken kosten voor voorzieningen waarvoor van overheidswege geen dan wel een te geringe vergoeding wordt gegeven.
De Stichting heeft in dit kader tot taak het verwerven en beheren van fondsen. Zij doet hierbij een beroep op vrijwillige bijdrage van ouders. Ook staat de Stichting open voor giften voor anderen die zich met de school verbonden voelen.
(rek. nr. NL29 INGB 0009113521 t.n.v. Stichting Vrienden van de Michiel de Ruyter School Amstelveen)

Wat heeft de Stichting tot op heden gerealiseerd?
De Stichting is actief vanaf 2002. Vanaf dat jaar zijn De volgende zaken zijn met financiële steun van de Stichting onder meer tot stand gebracht:
• Vides in alle kleuterlokalen;
• Een muziekinstallatie voor de hele school met statieven voor de geluidsboxen;
• De aanschaf van sporttenues;
• De aanschaf van software;
• Bijdrage voor aanschaf van boeken ter verrijking van de bibliotheek;
• Rekenhulpmiddelen;
• Muziekinstrumenten;
• Aanschaf differentiatie materiaal;
• Een minitrampoline en een zandbaktafel;

In totaal heeft de Stichting sinds haar oprichting net iets meer dan € 30.000 aan de realisatie van haar doel uitgegeven. Via de Nieuwsbrief worden de ouders op de hoogte gehouden van toekomstige plannen van de Stichting.