Medezeggenschapsraad
 
De Medezeggenschapsraad
De ouders, de directeur en de leerkrachten ontmoeten elkaar in de medezeggenschapsraad (MR). Ouders adviseren, gesteund door wettelijke bevoegdheden en denken mee hoe de kwaliteit van het onderwijs goed blijft en soms verbeterd kan worden. De medezeggenschapsraad bestaat uit 8 leden: 4 leerkrachten en 4 ouders. De directeur heeft een adviserende rol. Ouders en leerkrachten zijn uit en door hun eigen geleding voor een periode van twee jaar gekozen.

De MR heeft in een aantal zaken instemmingbevoegdheid. Met name als het gaat om het schoolplan, en veiligheids- en gezondheidsregels binnen de school. Daarnaast heeft de MR adviesbevoegdheid over diverse door het schoolbestuur voorgenomen besluiten, zoals het vaststellen van het beleid m.b.t. de organisatie van de school, toelating van leerlingen, onderhoud van de school en fusies. De MR bevordert de openheid en het overleg op de school. De bevoegdheden van de raad zijn vermeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992. Deze zijn voorts verwerkt in een reglement.
Dit reglement Medezeggenschap Openbaar Onderwijs kunt u hier downloaden. De vergaderingen zijn openbaar en worden in de Nieuwsbrief aangekondigd.

Een ouderlid en een personeelslid vertegenwoordigen onze MR in de gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle openbare scholen van Amstelveen.
 
Hieronder vindt u het huishoudelijkreglement  van de MR.