Verlofregeling

Tekst en uitleg
In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit  zomaar van school wegblijven. Een 4-jarige is dan nog wel niet leerplichtig maar het is wel zo netjes als we hierover vooraf worden geïnformeerd.
In een aantal gevallen kan er sprake zijn van een verzoek tot extra verlof. Verlof buiten de schoolvakanties dient zo veel mogelijk vermeden te worden. Het leerproces wordt door het extra verlof verstoord. Bovendien worden de leerkrachten extra belast; het kind moet tenslotte weer "bijgespijkerd" worden bij terugkomst.

Er bestaan 2 soorten verlof:
•    Verlof vanwege gewichtige omstandigheden
•    Extra vakantieverlof
In de documenten die u onderaan de pagina kunt downloaden staat meer informatie.
 
Hoe dient u een aanvraag in?
In beide gevallen, dus zowel verlof vanwege gewichtige omstandigheden als extra vakantieverlof, wordt u verzocht bijtijds (6 weken) een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de directeur. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de conciërge, de administratie of te downloaden via de website. Bij een verlofaanvraag van meer dan tien schooldagen wordt uw aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die proces-verbaal kan opmaken.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur of de leerplichtambtenaar.